Urbanisme

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES DE CARÀCTER PROVISIONAL A LA FINCA DE L’AV. DE PALAFRUGELL NÚM. 22 DE MONT-RAS.


E D I C T E

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 7 d’octubre de 2019, va aprovar inicialment el Projecte de l’actuació “Pavimentació de la zona d’equipaments del SAU-4”.

En compliment del que disposen els articles 37.1 i 2 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte esmentat es sotmet a informació pública, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província, a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que qualsevol persona el pugui examinar i formular-hi les al·legacions que consideri oportunes.

 Mont-ras a 9 d’octubre de 2019.

L’alcaldessa

Vanessa Peiró Royán