Urbanisme

Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una residència geriàtrica

E D I C T E

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Mont-ras, en la sessió ordinària del dia 10 de febrer de 2020, va aprovar inicialment, per unanimitat dels seus membres, el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una residència geriàtrica en medi rural, al carrer Vall-llobrega 24-26 de Mont-ras.

D’acord amb el que disposa l’article 85 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es sotmet a informació pública pel termini d’un mes,  per tal que tota persona interessada el pugui consultar i presentar si s’escau, les al·legacions que estimi pertinents.

La documentació de referència, es trobarà a disposició del públic en general a les oficines municipals en horari d’atenció al públic. (Plaça de l’Ajuntament, 1, de Mont-ras) i a la web de l’Ajuntament de Mont-ras, secció d’urbanisme. (www.mont-ras.cat).

L’acord d’aprovació inicial contempla que es requereixi al promotor del Pla Especial Urbanístic que, al finalitzar la fase d’informació pública i abans de l’aprovació provisional, presenti un text refós que inclogui:

1.-Les consideracions de l’informe dels serveis tècnics municipals (ja incloses en l’acord de 4 de novembre de 2019 de la Junta de Govern i que es relacionen a continuació):

a.-L’article 11 el seu apartat 12 de la normativa estableix que els materials d’acabat seran de colors de la gama dels terrossos o blancs. Caldrà incloure en la normativa que els colors hauran de complir amb el que estableixi el planejament vigent.

2.-Incloure en la normativa les determinacions de l’òrgan ambiental que es reprodueixen:

a.-La consolidació d’una residència geriàtrica en sòl no urbanitzable ha de comportar el desmuntatge de les construccions abandonades existents al talús forestal del marge dret del torrent Bo i el pont que les connecta amb les edificacions del futur geriàtric. S’hauran de restaurar els terrenys ocupats en el marge del talús i que formen part del connector ecològic BE09.

b.-Cal limitar els enllumenats exteriors als mínims i imprescindibles per tal d’evitar la generació de contaminació lluminosa tenint en compte la ubicació de l’àmbit del Pla en una zona E2 corresponent a sòl no urbanitzable.

c.-Les cobertes dels edificis han d’ésser compatibles amb la instal·lació de panells per a la captació d’energia solar.

 

Mont-ras, 20 de febrer de 2020

L’Alcaldessa

Vanessa Peiró i Royán

 

01. Memòria text refós

02. Document ambiental

03. Estudi integració paisatgística 

04. Escriptures de la propietat

05. Estudi inundabilitat

06. Informe tècnic diferents subministres

07. Plànols Pla Especial