Urbanisme

Modificació projecte reparcel·lació SAU-3

Edicte

Aprovació definitiva modificació projecte reparcel·lació

L’Alcaldia de l’Ajuntament en data 5 de febrer de 2020, va aprovar definitivament la modificació del projecte de reparcel·lació del SAU-3 i el text refós del projecte que inclou diverses consideracions en quant a actualització de dades, compliment dels requeriments del registre de la propietat i divisió d’una de les finques resultants en cinc finques.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la present notificació. El recurs potestatiu de reposició s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l’acte exprés. Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita. També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

L’alcaldessa

Vanessa Peiró i Royán