Urbanisme

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 9.


MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES PER REGULAR LES ALÇADES DE LES EDIFICACIONS DEL SAU 1C INDUSTRIAL


MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SAU 1C INDUSTRIAL.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Mont-ras, en la sessió ordinària del dia 8 de novembre de 2021, va aprovar inicialment, per unanimitat dels seus membres, la modificació del Pla Parcial del sector SAU 1C Industrial que fa referència a la modificació del paràmetre de l’alçada de les naus industrials del sector que consisteix en modificar el paràmetre de l’alçada màxima de les edificacions. Podeu consultar la corresponent documentació en els enllaços següents:


Projecte tècnic legalització deixalleria municipal de Mont-ras, tipus bàsica


Projecte activitats Llicència ambiental Marcó Dachs SA