Urbanisme

SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL PER UNA ACTIVITAT D’ESTABLIMENT OBERT AL PÚBLIC D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES NO PERMANENTS DESMUNTABLES PER A LA CELEBRACIÓ DE L’ESPAI VILLAGE DEL FESTIVAL CAP ROIG

Podeu consultar aquí la documentació


MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE MONT-RAS EN L’ÀMBIT DEL SAU-4
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 7 de març de 2022 va aprovar inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament en l’àmbit del SAU-4. Podeu consultar aquí la documentació:


APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA PARCIAL SAU-4
La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2022, l’aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial del SAU-4. Podeu consultar la documentació:


SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 9.


MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES PER REGULAR LES ALÇADES DE LES EDIFICACIONS DEL SAU 1C INDUSTRIAL


MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SAU 1C INDUSTRIAL.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Mont-ras, en la sessió ordinària del dia 8 de novembre de 2021, va aprovar inicialment, per unanimitat dels seus membres, la modificació del Pla Parcial del sector SAU 1C Industrial que fa referència a la modificació del paràmetre de l’alçada de les naus industrials del sector que consisteix en modificar el paràmetre de l’alçada màxima de les edificacions. Podeu consultar la corresponent documentació en els enllaços següents:


Projecte tècnic legalització deixalleria municipal de Mont-ras, tipus bàsica


Projecte activitats Llicència ambiental Marcó Dachs SA