Selecció de personal Projecte “Va de feina” 2021

ANUNCI


Anunci sobre l’aprovació de les bases que han de regir la selecció per a la contractació laboral temporal d’un/a operari/a de suport a la Brigada municipal, dins el Projecte “Va de feina” 2021.


Havent estat aprovades per acord de la Junta de Govern Local del dia 1 de març de 2021, les bases que han de regir la selecció, per a la contractació laboral temporal durant un mes, d’un/a operari/a de suport a la brigada municipal, dins del projecte Va de feina, per al foment de l’ocupació en joves, es fa públic que es poden consultar les bases i obtenir el model d’instància a presentar al web municipal (www.mont-ras.cat), Seu Electrònica, apartat Selecció de personal pel Projecte “Va de feina” 2021).


RECURSOS


Contra aquestes bases es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a la seva publicació al web municipal, davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona. Potestativament es pot interposar prèviament recurs de reposició davant la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat i, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient interposar.


Mont-ras, 2 de març de 2021.


Vanessa Peiró Royán
Alcaldessa

QUÈ S’OFEREIX?

 • 1 plaça com operari/a de suport a la brigada municipal
 • Mitja jornada durant el mes de juliol 2021

REQUISITS PER ACCEDIR-HI

 1. Nascuts entre 2001 i el 2005 (tenint els 16 anys a l’inici del contracte).
 2. Estar empadronat/da i ser resident a Mont-ras.
 3. Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent (en el moment d’iniciar el contracte laboral).
 4. No patir cap malaltia que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions per les quals es realitza la present convocatòria.
 5. No trobar-se exclòs en cap de les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat assenyalades per la normativa vigent.
 6. No haver participant en edicions anteriors del projecte.

TERMINI 

Es poden realitzar sol·licituds des del DIVENDRES 12 DE MARÇ FINS DIJOUS 1 D’ABRIL DE 2021  (inclosos)

COM PARTICIPAR-HI?

Realitzant una sol·licitud (INSTÀNCIA GENÈRICA), adjuntant tota la documentació exigida a les bases de la convocatòria (important omplir el MODEL ESPECÍFIC)

Es realitzarà un SORTEIG, entre tots/es els/les candidats/es que compleixin els requisits, DILLUNS 12 D’ABRIL A LES 12H EN UN ACTE PÚBLIC A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE MONT-RAS

DOCUMENTS PER A REALITZAR LA SOL·LICITUD

 1. Instància genèrica
 2. Model específic “Va de feina 2021”
 3. Autorització paterna/materna per a menors d’edat
 4. Currículum vitae
 5. Còpia del DNI
 6. Declaració responsable de titulació exigida (en cas que encara no tingueu la ESO)

TOTA LA INFORMACIÓ I DOCUMENTS A PRESENTAR ELS TROBAREU AQUÍ, A LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA