Selecció de personal Projecte Brigada Jove 2018

ANUNCI

Anunci sobre l’aprovació de les bases que han de regir la selecció per a la contractació laboral temporal d’un/a auxiliar administratiu, dins del Projecte Brigada Jove 2018.

Havent estat aprovades per acord de la Junta de Govern Local del dia 7 de maig de 2018, les bases que han de regir la selecció, per a la contractació laboral temporal durant un mes, d’un/a auxiliar administratiu,  dins del Programa Brigada Jove, per al foment de l’ocupació en joves que no tinguin experiència laboral, es fa públic que es poden consultar les bases i obtenir el model d’instància a presentar al web municipal (www.mont-ras.cat), Seu Electrònica, apartat Selecció de personal pel Projecte Brigada Jove 2018).

RECURSOS

Contra aquestes bases es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a la seva publicació al web municipal, davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona. Potestativament es pot interposar prèviament recurs de reposició davant la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des del sia següent a la seva publicació. Si transcorreu el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat i, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient interposar.

Mont-ras, 11 de maig de 2018.

Carles Salgas Padrosa

Alcalde-President

Termini de presentació d’instàncies: el 11 de juny a les 14.00 hores

NOTA IMPORTANT: Els aspirants que no disposin a la data de presentació de la sol·licitud de la titulació indicada en les bases, podran presentar aquesta declaració.

RESULTAT DEL SORTEIG CELEBRAT PER A LA SECCIÓ D’UN/A JOVE PEL PROJECTE “BRIGADA JOVE 2018” DE MONT-RAS