Selecció auxiliar administratiu/va

ANUNCI sobre convocatòria de concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça, en règim de contractació laboral temporal en la categoria professional d’auxiliar administratiu/va i constitució d’una borsa d’ocupació per a la cobertura de vacants i substitucions amb caràcter temporal de la mateixa categoria

Per acord de la Junta de Govern Local de 2 de desembre de 2019, es va aprovar la provisió d’una plaça i la constitució de borsa per a la categoria d’auxiliar administratiu/va, pel sistema de concurs oposició lliure. S’obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà a la publicació de l’extracte de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria i el model d’instància.

Les instàncies només es podran presentar en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de l’anunci en extracte al DOGC. Havent-se publicat el corresponent anunci al DOGC de 2 de gener de 2020, el termini per presentar instàncies va des del 3 de gener de 2020 al 22 de gener de 2020 ambdòs inclosos.

Els successius anuncis d’aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases , es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament http://www.mont-ras.cat/seu-electronica/

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la publicació del present anuncio, davant l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions pública, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

L’alcaldessa

Vanessa Peiró Royán

Documentació de l’expedient

ATENCIÓ : DECRET SUSPENSIÓ PROCEDIMENT SELECCIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIVA