Plans de protecció civil

Edicte sobre l’aprovació provisional del DUPROCIM

El Ple Municipal, en la sessió ordinària de 7 de juliol de 2014, va aprovar provisionalment el Document Únic Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Mont-ras. D’acord amb el que disposa l’art. 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, el document esmentat s’exposa al públic, per un termini de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la província, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. L’expedient es pot consultar en hores d’oficina a la secretaria de la corporació (plaça de l’Ajuntament, 1, de Mont-ras) i en qualsevol hora al web municipal (www.mont-ras.cat). En cas de no haver-hi cap reclamació durant el termini assenyalat, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat de nou acord plenari.

Mont-ras, 8 de setembre de 2017

L’alcalde.

Carles Salgas i Padrosa

 

Per accedir al Pla de Protecció Civil feu clic AQUÍ.

Documentació annexa: