Edictes

Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 8035 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Convocatòria per a la cobertura provisional de la plaça de secretaria intervenció
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4253 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 5 reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1891 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de modificació de les Normes Subsidiàries en l'àmbit del SAU-4
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1897 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del cementiri municipal de Mont-ras
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1899 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius. Tarifes del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1913 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la Llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 1931 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de modificació del Reglament de la Llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 1943 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació provisional del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3105 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de les bases per a la contractació laboral d'un/a jove dins del Projecte Va de feina 2022
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4091 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de padrons d'arbitris fiscals 2022
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4120 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4121 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de Casal d'Estiu municipal
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4477 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022 per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 7869 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la modificació del Reglament de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4902 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la llar d'infants municipal "El gira-sol"
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4945 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 129-0 Edicte: 6138 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposició pública de sol·licitud de llicència municipal per a la celebració de l'espai Village Festival Cap Roig
Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6160 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del projecte d'urbanització de dos carrers de la urbanització Torre Simona
Exercici: 2022 Bop: 132-0 Edicte: 6171 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7134 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la Llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7143 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 156-0 Edicte: 7374 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del projecte d'adequació de la urbanització del SAU-4
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7450 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7532 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de casal d'estiu municipal
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1770 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de modificació del Pla Parcial SAU-4