Edictes

Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9442 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 4009 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos a la borsa de treball d'auxiliar administratiu i data de les proves
Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 281 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 904 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació del SAU-3 i el text refós
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 914 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Nomenament per urgència de personal interí
Exercici: 2020 Bop: 44-0 Edicte: 1474 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial Pla Especial Residència Geriàtrica
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1780 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva del pressupost municipal i de la plantilla de personal per a l'exercici de 2020
Exercici: 2020 Bop: 52-0 Edicte: 1807 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Llista provisional d'admesos i exclosos per a la selecció d'un/a auxiliar administratiu/va, la formació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves i nomenament dels membres del tribunal de selecció
Exercici: 2020 Bop: 62-0 Edicte: 2168 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Decret de revocació d'atribucions a la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 98-0 Edicte: 2893 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Decret de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 104-0 Edicte: 3300 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de les bases per seleccionar un/a auxiliar administratiu/va dins del Projecte Va de feina 2020
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3575 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4026 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del Projecte de condicionament i millora del Camí de Fitor
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9238 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Contractació d'una netejadora per a la llar d'infants
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4175 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial dels padrons fiscals sobre diferents impostos per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 127-0 Edicte: 4290 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial d'un projecte d'actuació específica i l'estudi sobre l'impacte i integració paisatgística, en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 4900 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5742 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la memòria tècnica de l'actuació "Enllumenat públic del SAU-4"
Exercici: 2020 Bop: 173-0 Edicte: 6282 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informació pública de la sol·licitud d'autorització d'una llicència d'obres i usos provisionals
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6402 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Contractació d'una educadora de la llar d'infants com a personal laboral temporal
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7069 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Contractació de personal auxiliar administratiu interí
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7461 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Incoació d'un expedient d'acció investigadora per a determinar els drets que puguin correspondre a l'Ajuntament sobre una franja de terreny
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8070 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8872 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10337 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial de la modificació d'un projecte de reparcel·lació