Edictes

Exercici: 2023 Bop: 11-0 Edicte: 122 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 8035 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Convocatòria per a la cobertura provisional de la plaça de secretaria intervenció
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4945 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 129-0 Edicte: 6138 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposició pública de sol·licitud de llicència municipal per a la celebració de l'espai Village Festival Cap Roig
Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6160 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del projecte d'urbanització de dos carrers de la urbanització Torre Simona
Exercici: 2022 Bop: 132-0 Edicte: 6171 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7134 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la Llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7143 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 156-0 Edicte: 7374 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del projecte d'adequació de la urbanització del SAU-4
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7450 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7532 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de casal d'estiu municipal
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 7869 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la modificació del Reglament de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8696 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Delegació temporal de competències de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 241-0 Edicte: 11324 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Correcció d'errades de la convocatòria i bases específiques del procés extraordinari de selecció mitjançant concurs de mèrits i concurs oposició pel torn d'estabilització de places de personal laboral, incloses en l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2022, i constitució de borsa
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8697 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 196-0 Edicte: 9009 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la cobertura interina del lloc de treball de secretaria intervenció
Exercici: 2022 Bop: 197-0 Edicte: 8909 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva del projecte "Adequació de la urbanització del SAU-4"
Exercici: 2022 Bop: 204-0 Edicte: 9217 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva del text refós de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d'instal·lacions municipals
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9411 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Delegació de competències de l'Alcaldia en el primer tinent d'alcalde
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9621 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9877 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10366 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Delegació de competències de l'Alcaldia per a celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10371 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació provisional de l'Ordenança reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic per empreses de serveis
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11213 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés extraordinari d'estabilització de places 2022
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4902 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la llar d'infants municipal "El gira-sol"