Edictes

Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4945 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1891 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de modificació de les Normes Subsidiàries en l'àmbit del SAU-4
Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 10112 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Extracte de la resolució d'Alcaldia de l'Ajuntament de Mont-ras de 25 de novembre de 2021, de convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, llicències digitals escolars i/o material escolar per al curs 2021-2022 (Convocatòria BDNS 597365)
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10031 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Suspensió de llicències en l'àmbit de la Unitat d'Actuació Urbanística núm. 9
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11039 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdits 2/2021
Exercici: 2022 Bop: 19-0 Edicte: 393 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges de prevenció d'incendis
Exercici: 2022 Bop: 19-0 Edicte: 397 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 19-0 Edicte: 402 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 35-0 Edicte: 1135 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Contractació d'una educadora de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1562 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 49-0 Edicte: 1736 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la Memòria valorada de renovació de la xarxa d'enllumenat de la urbanització Mas Solei
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1770 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de modificació del Pla Parcial SAU-4
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1897 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del cementiri municipal de Mont-ras
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4902 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la llar d'infants municipal "El gira-sol"
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1899 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius. Tarifes del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1913 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la Llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 1931 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de modificació del Reglament de la Llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 1943 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació provisional del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3105 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de les bases per a la contractació laboral d'un/a jove dins del Projecte Va de feina 2022
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4091 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de padrons d'arbitris fiscals 2022
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4120 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4121 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de Casal d'Estiu municipal
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4253 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 5 reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4477 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022 per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2021 Bop: 228-0 Edicte: 9841 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021