Edictes

Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2408 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposició pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7461 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Incoació d'un expedient d'acció investigadora per a determinar els drets que puguin correspondre a l'Ajuntament sobre una franja de terreny
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3575 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 4009 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos a la borsa de treball d'auxiliar administratiu i data de les proves
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4026 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del Projecte de condicionament i millora del Camí de Fitor
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4175 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial dels padrons fiscals sobre diferents impostos per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 127-0 Edicte: 4290 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial d'un projecte d'actuació específica i l'estudi sobre l'impacte i integració paisatgística, en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 4900 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5742 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la memòria tècnica de l'actuació "Enllumenat públic del SAU-4"
Exercici: 2020 Bop: 173-0 Edicte: 6282 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informació pública de la sol·licitud d'autorització d'una llicència d'obres i usos provisionals
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6402 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Contractació d'una educadora de la llar d'infants com a personal laboral temporal
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7069 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Contractació de personal auxiliar administratiu interí
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8070 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2240 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de les instal·lacions de titularitat municipal
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8872 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9238 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Contractació d'una netejadora per a la llar d'infants
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9442 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 729 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de la modificació del projecte "Urbanització de la vialitat del SAU-4. Nou vial sector oest"
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1296 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del Projecte de construcció d'una deixalleria a Mont-ras
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1722 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Mont-ras
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1764 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1773 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació conveni d'actualització de la delegació competencial dels serveis d'atenció social primària entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Begur, Fontanilles, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1784 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de les bases per a la contractació d'una persona jove dins el programa Va de Feina 2021
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2219 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 104-0 Edicte: 3300 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de les bases per seleccionar un/a auxiliar administratiu/va dins del Projecte Va de feina 2020