Informació al contribuent

 

Calendari del contribuent

 

I.B.I. URBANA Impost béns immobles urbans

1er Període: De l’1 d’abril a l’1 de juny

2on Període: De l’1 de juliol al 30 de setembre

De 9 a 14h. de dilluns a divendres

 

I.B.I.     RÚSTICA

Impost béns immobles rústics

De l’1 de juliol al 30 de setembre

De 9 a 14h. de dilluns a divendres

 

I.A.E.           

Impost d’activitats econòmiques

De l’1 de juliol al 30 de setembre

De 9 a 14h. de dilluns a divendres

 

IBI Urbana: Tipus impositiu = 0’772%

IBI Rústica: Tipus impositiu = 0’65%

 

Formes de pagament

 

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:

 

-Impost sobre béns immobles urbans

-Impost sobre béns immobles rústics

-Impost sobre activitats econòmiques

 

Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs o multes podeu fer l’ingrés per Internet prement l’enllaç següent: http://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

També podeu realitzar transferència al compte del CCBE: ES49.2100.0031.2002.0041.3715

 

Tributs gestionats per l’Ajuntament de Mont-ras:

 

I.M.V.T.M (Impost municipal de vehicles de tracció mecànica)

Del 15 de juliol al 15 de setembre

De 9 a 13,30h. de dilluns a divendres

 

TAXA ESCOMBRARIES     

Del 15 de juliol al 15 de setembre

De 9 a 13,30h. de dilluns a divendres

 

TAXA MANTENIMENT NÍNXOLS     

Del 15 de juliol al 15 de setembre

De 9 a 13,30h. de dilluns a divendres

 

Tarifes Impost Municipal Vehicles 2017  IMVTM ANY 2017 

Es recomana la domiciliació dels impostos municipals per a una millor gestió. La domiciliació bancària dels impostos municipals es carrega a la compte el 15 d’agost.

Per a ordenar la domiciliació bancària del/s rebut/s s’ha d’entregar la instància de domiciliació bancària que hi ha disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Mont-ras al mateix Ajuntament en horari d’oficina.

 

Dades bancàries Ajuntament de Mont-ras

  • Compte IBAN:  ES87.2100.6913.0002.0000.0265
  • Swift-bic: caixesbbxxx