Edictes

Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7101 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7085 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6833 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6678 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6554 CONSORCI DE LA COSTA BRAVA - ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA Anunci d'aprovació inicial del projecte d'obra local ordinària "Projecte constructiu de connexió de la canonada de "Platja-d'Aro - ETAP de Torrent" amb l'arqueta del municipi de Mont-ras"
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5373 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte referent al règim de retribucions i indemnitzacions
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5372 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Anunci referent a delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5364 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de nomenaments de tinents d'alcalde i membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5363 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de delegacions a favor dels regidors
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5362 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5052 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 116-0 Edicte: 4756 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4464 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4260 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3853 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Anunci d'aprovació de les bases que han de regir la selecció per a la contractació laboral temporal d'un/a auxiliar administratiu/va, dins el Projecte Brigada Jove 2019
Exercici: 2019 Bop: 83-0 Edicte: 3155 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3132 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3122 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2594 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2136 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2003 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1924 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de padrons fiscals de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 19-0 Edicte: 426 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 180 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 177 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal