Edictes

Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 914 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Nomenament per urgència de personal interí
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 904 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació del SAU-3 i el text refós
Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 281 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10337 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial de la modificació d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9925 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9779 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Anunci sobre convocatòria de concurs oposició lliure per a la provisió d'una plaça, en règim de contractació laboral temporal en la categoria professional d'auxiliar administratiu/va i constitució d'una borsa d'ocupació per a la cobertura de vacants i substitucions amb caràcter temporal de la mateixa categoria
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9759 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9291 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8892 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8890 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació d'un pla econòmic i financer
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8312 CONSORCI DE LA COSTA BRAVA - ENTITAL LOCAL DE L'AIGUA Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'obra local ordinària "Projecte constructiu de connexió de la canonada de "Platja-d'Aro-ETAP de Torrent" amb l'arqueta del municipi de Mont-ras"
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8084 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal
Exercici: 2019 Bop: 200-0 Edicte: 8017 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 191-0 Edicte: 7639 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de convocatòria pública per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7613 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7101 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7085 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6833 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació de personal
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6678 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de contractació urgent de personal
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6554 CONSORCI DE LA COSTA BRAVA - ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA Anunci d'aprovació inicial del projecte d'obra local ordinària "Projecte constructiu de connexió de la canonada de "Platja-d'Aro - ETAP de Torrent" amb l'arqueta del municipi de Mont-ras"
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5373 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte referent al règim de retribucions i indemnitzacions
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5372 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Anunci referent a delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5364 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de nomenaments de tinents d'alcalde i membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5363 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de delegacions a favor dels regidors
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5362 AJUNTAMENT DE MONT-RAS Edicte de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local