Subvenció llibres de text, llicències digitals i material escolar 2021-2022

CONVOCATÒRIA OBERTA!

DATA LÍMIT PER A L’ENVIAMENT DE SOL·LICITUDS: 17 DE DESEMBRE DE 2021

 

L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per finançar l’adquisició, per al curs 2021-2022, dels llibres de text i llicències digitals escolars obligatoris de 1r a 6è curs d’Educació Primària i de 1r a 4t curs d’Educació Secundària.

És subvencionable, així mateix, els següents conceptes:

 • el material escolar de P3 a P5 d’Educació Infantil
 • el material escolar de 1r a 6è curs d’Educació Primària (aquest material comprèn el subministrat per l’Escola Torres Jonama a cada alumne amb l’import que abonen els pares d’alumnes a través de transferència bancària al centre escolar)
 • el material escolar de 1r a 4t d’Educació Secundària, abonat a través de transferència bancària al corresponent Institut.

 

Requisits

Per concórrer a la convocatòria, s’hauran de complir els requisits següents:

 • Que la unitat familiar, estigui empadronada a Mont-ras, com a mínim, des del mes de gener de 2021.
 • Que l’alumne cursi els seus estudis d’Educació Primària a l’Escola Torres Jonama de Mont-ras o bé estigui cursant l’Educació Secundària Obligatòria.

 

  Imports

  L’import de les subvencions serà d’un import fix segons el curs escolar 2021-2022 de l’alumne:

  – Pels alumnes d’Educació Infantil serà de quinze euros (15€)

  – Pels alumnes de 1r i 2n curs d’Educació Primària serà de trenta euros (30€)

  – Pels alumnes de 3r i 4t curs d’Educació Primària serà de trenta-cinc euros (35€)

  – Pels alumnes de 5è i 6è curs d’Educació Primària i d’Educació Secundària serà de quaranta euros (40€)

   

  Termini de sol·licituds

  PENDENT

   

  Documentació a presentar

  INSTÀNCIA GENÈRICA: Caldrà adjuntar-hi la documentació que s’indica a continuació:

   • MODEL ESPECÍFIC: “SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PELS LLIBRES DE TEXT, LLICÈNCIES DIGITALS ESCOLARS I MATERIAL. CURS 2021-2022” degudament complimentat amb les dades del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne.
   • DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE L’ADQUISICIÓ DELS LLIBRES, LLICÈNCIES DIGITALS ESCOLARS I/O EL MATERIAL ESCOLAR Factura, comprovant o certificat signat per l’AMPA del pagament dels llibres de text obligatoris i/o llicències digitals, així com còpia del document acreditatiu de la transferència realitzada a l’Escola Torres Jonama de Mont-ras pel subministrament de material escolar a l’alumnat o a l’institut que pertoqui, segons alumne.

   

  Com realitzar la sol·licitud?

  • TRÀMIT ELECTRÒNIC (CAL CERTIFICAT DIGITAL)
   1. Descarregar i omplir el model específic “SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PELS LLIBRES DE TEXT, LLICÈNCIES DIGITALS ESCOLARS I MATERIAL. CURS 2021-2022” DESCARREGA’L AQUÍ
   2. Omplir una INSTÀNCIA GENÈRICA. Disponible a http://www.mont-ras.cat/seu-electronica/tramits/
   3. Adjuntar el model específic i la documentació justificativa. Finalitzar tràmit electrònic.
  • TRÀMIT PRESENCIAL (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA – Tel. 699 42 52 53)

  MODEL ESPECÍFIC “SOL·LICITUD SUBVENCIÓ” : DESCARREGA’L AQUÍ

  DOCUMENT CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ 2021-2022: CONSULTA’L AQUÍ

  BASES REGULADORES EN CASTELLÀ