Consulta prèvia pública

Ordenança suspensió obres en temporada turística

Entra i informa’t

Edicte de consulta prèvia

Elaboració de l’Ordenança municipal reguladora de la suspensió d’obres durant la temporada turística.

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma i sobre:

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L’Ajuntament de Mont-ras, a l’empara de l’article 84 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), mitjançant la present Ordenança té l’objectiu de regular la compatibilització del desenvolupament de les obres al sector de la construcció i altres activitats i establir les condicions en les què es poden desenvolupar les obres en el terme municipal en els períodes d’interès turístic del municipi.

Les molèsties de tot ordre que l’execució d’obres genera durant l’estiu i altres períodes al sector turístic, per pols, sorolls, fum, vibracions, ocupació de vies públiques, dificultats de circulació, fa no només convenient sinó fins i tot imprescindible, mantenir les mesures de protecció, com les que proposa la present Ordenança, per impedir les negatives repercussions d’aquestes obres sobre el teixit turístic i hoteler del municipi.

Els objectius de la norma

L’objectiu és el de mantenir un grau d’exigència que permeti fer compatible el desenvolupament de determinats treballs amb la qualitat turística del municipi. L’Ajuntament vol assolir les condicions idònies perquè l’activitat dels allotjaments turístics puguin desenvolupar-se i funcionar amb total normalitat, sense incomoditats ni interferències, com poden ser les derivades de l’exercici d’activitats incompatibles dins la seva àrea d’influència. Això implica regular l’activitat del sector de la construcció durant la temporada turística.

Podeu fer arribar les vostres aportacions i suggeriments presencialment o telemàticament a través de la seu electrònica/tràmits on-line durant el termini d’un mes a comptar des de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d’elaboració de l’ordenança tot i que no tenen caràcter vinculant.

Podeu veure/descarregar l’avanç del reglament fent clic AQUÍ pdf

 

L’alcalde

Carles Salgas Padrosa