Convocatòries de selecció de personal

Concurs per a la contractació laboral temporal d’un/a auxiliar administratiu

La Junta de Govern Local del dia 24 d’abril de 2017 va aprovar les bases que han de regir el concurs, per a la contractació laboral temporal, d’un/a auxiliar administratiu/va.

Les bases es van publicar al BOP de Girona de 8 de maig de 2017 i es publiquen també en la pàgina web www.mont-ras.cat, (secció Ajuntament, apartat Convocatòries de selecció de personal), juntament amb el model de sol·licitud de participació.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de la ressenya a l’anterior anunci del BOP de Girona. Havent-se publicat el corresponent anunci al DOGC de 11 de maig, el termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març de 2017, a les 14,00 hores.

Per a qualsevol aclariment trucar a l’Ajuntament de Mont-ras (972.30.19.74) o enviar correu electrònic a secretaria@mont-ras.cat .